1. مقایسه اثر استرس اکسیداتیو بر وضعیت پروتئین‌های غشائی گلبول‌های قرمز در مبتلایان به آپنه خواب انسدادی شدید و خفیف

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-75

پریچهر حناچی؛ زهرا قاسمی نیا؛ خسرو صادق نیت حقیقی؛ ابوالفضل گلستانی