1. معرفی باکتری‌های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن‌‌ها

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-89

معصومه جلالوند؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ شکیبا درویشعیپور آستانه