1. تعیین فاصله‌ژنتیکی برخی ارقام لوبیا (Phaseolus Vulgaris) با استفاده از الکتروفورز یک بعدی

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 172-184

مهدی کاکایی