1. بررسی تجزیه زیستی رنگ ایندیگوکارمین توسط سیستم حاوی Acinetobacter baumannii

دوره 30، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 5-18

سلمان احمدی اسب چین؛ رضا تبارکی؛ حسنا مرادی