1. بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-88

ایمانه دهقانی؛ اکبر مستاجران


2. بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardiniiدر سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم رقم چمران2

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 207-227

آذین غفاری زاده؛ سیدمنصور سیدنژاد؛ عبدالعلی گیلانی


3. بررسی تغییر محتوای اسمولیت های سازگار در چهار رقم گندم تحت تنش کمبود آب

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-142

عذرا صبورا؛ نوشین باریک رو؛ حمیدرضا شریفی