1. مقایسه زیست سنجی آرتمیای بکرزای ارومیه آرتمیای دوجنسی ارومیه و آرتمیای چین در شرایط آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-7

ناصر آق؛ صابر زهری؛ هاله احتشام