1. بررسی اثر برخی از عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف‏ هرز ارشته‌‌خطایی (Lepyrodiclis holosteoides)

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-138

فریبا میقانی؛ زیبا خوردوستان