1. بهبود اثرات تنش شوری با سیلیکون در ارقام چیتی و سبز لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 127-141

هادی نصرتی؛ پرتو روشندل