1. بررسی امکان تبدیل برخی مواد آلی به کمپوست پلت‌شده بوسیله لارو Potosia cuprea و مقایسه محتویات آن‌ها با ورمی کمپوست

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 89-99

مهرداد باباربیع؛ حسین زارعی؛ محسن یزدانیان