1. بررسی میانکنش پپتید ضد میکروبی سیکلوویولاسین o2 با غشا باکتری با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 198-209

محبوبه ضرابی؛ المیرا نقدی؛ صفیه صوفیان