1. تاثیر افزودن عصاره گیاه استویا (Stevia rebaudiana) برروی رشد، بقا و ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio) )

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-67

نستوه حیدری؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ مهران جواهری بابلی