1. بررسی میزان استقرار استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در بیمارستان شهرستان زابل در سال 1389

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-58

موج خالقی؛ حمدالله زارعی؛ محمد بکائیان؛ سعیده سعیدی