1. تغییرات فیزیولوژیک در گیاهان گندم بر اثر تیمار بذری با سالیسیلیک اسید تحت شرایط کشت دیر هنگام

دوره 27، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 45-62

مهدی عبداللهی؛ فرید شکاری