1. بررسی میزان استقرار استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در بیمارستان شهرستان زابل در سال 1389

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-58

موج خالقی؛ حمدالله زارعی؛ محمد بکائیان؛ سعیده سعیدی


2. بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه مورد (Myrtus communis l) علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 37-46

سعیده سعیدی؛ محمد بکائیان؛ موج خالقی


3. بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی فلفل قرمز (Cayenne pepper)، تاج خروس(Amaranthus retroflexus) و مرزه (Satureja hortensis) علیه سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-48

سعیده سعیدی؛ موج خالقی؛ موج خالقی؛ شهرام پورسیدی