1. قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی الت ییپلن ی در یک سیستم ساکن )Batch culture با استفاده از یک جیره غذایی ارزان قیمت

دوره 27، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 5-18

ابراهیم اونق؛ ناصر آق؛ فرزانه نوری؛ افشین امین زاده؛ نورمحمد مخدومی؛ مهدی خارکن قمصری


2. بررسی اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و سیاه دانه بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 50-62

حبیب اله محمدی؛ ناصر آق؛ امیر تو کمه چی؛ فرزانه نوری


3. مقایسه زیست سنجی آرتمیای بکرزای ارومیه آرتمیای دوجنسی ارومیه و آرتمیای چین در شرایط آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-7

ناصر آق؛ صابر زهری؛ هاله احتشام