1. ارزیابی محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی دو گونه از جلبک های سبز به روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-78

ناصر جعفری؛ زهرا علوی؛ محمد علی ابراهیم زاده