1. بررسی روند جذب و تعدیل فلز روی با استفاده از سبوس برنج در آب برگشتی سیستم‌های پرورش نیمه متراکم ماهی قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان

دوره 29، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 59-78

محمدعلی حسن نتاج؛ مسعود هدایتی فرد؛ مهدی یوسفیان